Biografija: 

Mirna N. Kapetina rođena je 1988. godine u Sarajevu. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za računarstvo i automatiku, upisuje školske 2007/2008 godine. U avgustu 2011. godine završava osnovne, a 2012. master studije na Odseku za automatiku i upravljanje sistemima. Doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Računarstvo i automatika upisuje u oktobru 2012. Zvanje doktora nauka stiče u novembru 2017. godine. Doktorirala je sa tezom "Adaptivna estimacija parametara sistema opisanih iracionalnim funkcijama prenosa" pod mentorstvom prof. dr Milana Rapaića.

 

 

 

Pretraga