Materijali sa predavanja:

 1. Uvodno predavanje prezentacija (pdf)
 2. Matematički modeli SAU (pdf), Laplasova transformacija (pdf), prezentacija (pdf)
 3. Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf), prezentacija (pdf) 
 4. Karakteristike i performanse SAU (pdf), prezentacije: (Karakteristike pdf), (Performanse pdf)
 5. Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf), prezentacija (pdf
 6. Frekventne metode analize SAU (pdf), prezentacija Frekventne metode i Bodeov kriterijum (pdf)
 7. Frekventne metode analize SAU, prezentacije Nikvistov kriterijum (Nikvist 1 pdf), (Nikvist 2 pdf)
 8. Frekventne metode analize SAU. Nikvistov kriterijum, teorija iz knjige SAU, Milić Stojić (pdf)
 9. Modelovanje i kretanje u prostoru stanja (pdf), prezentacija za kompletan prostor stanja (pdf)
 10. Koncepcija i princip odredjivanja PS, vremenski i kompleksni domen, kanonske forme (pdf)
 11. Regulatori (pdf), prezentacija (pdf)
 12. Uvod u diskretne sisteme (pdf), prezentacija (pdf)

 

Materijali za vežbe:

NOVO - RV1 - Uvod u Matlab.pdf

 1. Uvodni zadaci (pdf) 
 2. Laplasova transformacija (Laplasova, inverzna Laplasova transformacija, primena) (pdf)
 3. Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf)
 4. Karakteristike i performanse SAU (pdf)
 5. Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf
 6. Tablica Laplasovih transformacija (pdf)
 7. Nikvistov kriterijum i sinteza SAU - Bode (pdf)
 8. Bodeov kriterijum (pdf)
 9. Bode skripta zadaci (pdf)
 10. Modelovanje i kretanje u prostoru stanja (pdf) 

 

Ispitna pitanja:

Pretraga