Način polaganja ispita
 
Praktični deo ispita (PISMENI). Praktični deo ispita vredi 50 bodova i predstavlja uslov za izlazak na usmeni deo ispita. Praktični deo ispita se polaže kroz 4 računarsko-laboratorijske provere u okviru vežbi, tokom semestra. Prve dve provere se izvode na računaru, a vrede po 10 bodova. Završne dve provere se izvode na računarsko-laboratorijskoj opremi, a vrede po 15 bodova. Minimalni broj bodova iz prve dve provere je 6, dok je za druge dve minimum 8 bodova.
 
Teorijski deo ispita (USMENI). Kandidat polaže usmeni deo ispita odgovaranjem na 3 pitanja sa spiska ispitnih pitanja. Teorijski deo ispita vredi 50 bodova. Minimalni broj bodova na usmenom delu ispita je 28.
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 55 bodova.
 
 
Važenje osvojenih bodova 
 
Bodovi osvojeni tokom izvođenja praktične nastave važe dve školske godine, zaključno sa 30 septembrom 2019. Bodovi osvojeni u ispitnim rokovima važe tekući i naredni ispitni rok.
 
 
Uslovi za dobijanje potpisa
 
Uslov za dobijanje potpisa jeste obavezno prisustvo na predavanjima i vežbama.

Pretraga