Predavanja

 • Način polaganja ispita............................................................................prezentacija
 • Uvodno predavanje................................................................................prezentacija
 • Uvod u PID regulatore...........................................................................prezentacija
 • Greška u ustaljenom stanju...................................................................prezentacija
 • Stabilnost i linerarizacija.......................................................................prezentacija
 • Geometrijsko mesto korena..................................................................prezentacija
 • Nikvistov kriterijum...............................................................................prezentacija
 • Frekventne karakteristike. Bodeovi dijagrami......................................prezentacija
 • Digitlani SAU.......................................................................................prezentacija

 

 

 • Laplasova transformacija.......................................................................skripta
 • Stabilnost...............................................................................................skripta
 • Linearizacija...........................................................................................skripta
 • Nikvist....................................................................................................skripta
 
Vežbe
 1. Uvod u Matlab-Simulink i osnovno kolo SAU............................................prezentacija
  • Uvod u Matlab-Simulink.................................................................... skripta
  • Osnovno kolo SAU.............................................................................skripta
 2. Uvod u teoriju sistema i stabilnost.............................................................prezentacija
  • Uvod u teoriju sistema....................................................................... skripta
  • Stabilnost............................................................................................skripta
 3. Greska u ustaljenom stanju i performanse sistema..................................prezentacija
  • Greska u ustaljenom stanju.............................................................. skripta
  • Performanse sistema........................................................................skripta
 4. PID regulatori i podešavanje polova.........................................................prezentacija
  • PID regulatori i podešavanje polova................................................. skripta
 5. Linearizacija............................................................................................prezentacija
  • Linearizacija.................................................................................... skripta
 6. Regulatori po stanjima............................................................................prezentacija
  • Regulatori po stanjima.................................................................... skripta
 7. Nikvistov kriterijum.................................................................................prezentacija
  • Nikvistov kriterijum......................................................................... skripta
 8. Bodeovi dijagrami..................................................................................prezentacija
  • Bodeovi dijagrami ......................................................................... skripta
 9. Uvod u digitalni SAU..............................................................................prezentacija
 10. Podešavanje parametara PID regulatora..............................................prezentacija
  • Podešavanje parametara PID regulatora......................................skripta
 
     Tablica Laplasovih transformacija (pdf)
 
     Stari materijali (zip)
 

Pretraga