NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Pismeni ispit (zadaci):  Pismeni deo ispita nosi 70 bodova. Organizovan je u dva kolokvijuma koji nose po 35 bodova.
Minimalan broj bodova da bi se položio kolokvijum je 18.

Teorija: Teorijski deo ispita se polaže usmeno i nosi 30 bodova.

VAŽENJE OSVOJENIH BODOVA

Bodovi osvojeni tokom izvođenja nastave važe do početka sledeće školske godine, zaključno sa 30. septembrom.

USLOVI ZA DOBIJANJE POTPISA:

1. Prisustvo nastavi. Dozvoljena su najviše dva izostanka sa vežbi. 

  

 

Pretraga