Način polaganja ispita
 
 
Testovi: U toku semestra polažu se tri testa. Svaki test nosi 10 poena i sastoji se od pitanja koja obuhvataju gradivo izloženo na predavanjima i vežbama, kao i od zadataka rađenih na vežbama.
 
Seminarski rad:  Studenti u toku semestra treba da urade jedan seminarski rad koji nosi 5 poena. Tema rada se dobija na početku semestra, a izlaganje seminarskih se obavlja na vežbama u tačno određenim terminima oko sredine semestra.
 
Laboratorijske vežbe: U drugom delu semestra se obavljaju laboratorijske vežbe na kojima se ocenjuje uspešnost. Laboratorijske vežbe nose ukupno 15 poena.
 
Usmeni ispit: Usmeni ispit nosi 50 poena. Na usmenom se odgovara na pitanja iz spiska ispitnih pitanja koji može da se preuzme sa sajta.
 
Predispitne obaveze: Testovi, laboratorijske vežbe i seminarski rad spadaju u predispitne obaveze. Kako bi se ispunile predispitne obaveze i stekao uslov za izlazak na usmeni ispit, potrebno je da se uspešno obave laboratorijske vežbe i odbrani seminarski rad, a da se sa testova, laboratorijskih vežbi i seminarskog rada, od maksimalnih 50, sakupi 26 ili više poena.
 
Ukupan broj poena koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 55 poena.
 
 
Važenje osvojenih poena 
 
Ispunjene predispitne obaveze, odnosno poeni sa testova, laboratorijskih vežbi i seminarskog rada, važe sve do kraja sledeće školske godine, zaključno sa 30 septembrom. To znači da predispitne obaveze koje su ispunjene u školskoj 2019/2020 važe do 30.09.2021. 
 
 
Uslovi za dobijanje potpisa
 
Uslov za dobijanje potpisa su ispunjene predispitne obaveze.. 

Pretraga