Osnovni materijali za pripremu i polaganje ispita su beleške sa predavanja i vežbi. 
 
Sem beleški, studentima se predlaže sledeća literatura:
  1. Nastavni materijali sa ovog sajta
  2. Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
  3. B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka; Nauka, Beograd
  4. R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA
  5. Borislav Jeftenić, Veran Vasić, Đura Oros: Regulisani elektromotorni pogoni - Rešeni problemi sa elementima teorije; Akademska misao, Beograd, 2004.
  6. Željko M. Đurović, Branko D. Kovačević: Digitalni signali i sistemi - Pregled teorije i rešeni zadaci (Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje); Akademska misao, Beograd, 2004.

 

Naglašavamo da za uspešno polaganje ispita nije potrebno konsultovati sve pomenute udžbenike, ali je upotreba barem jednog od gore navedenih toplo preporučena.