Materijali sa predavanja:
  1. Uvodno predavanje. Plan rada i pravila polaganja ispita (prezentacija)
Pomoćna literatura:
  • Uvod u spektralnu analizu signala, osnovni pojmovi o Furijeovim redovima i Furijeovoj transformaciji: spektralna_analiza_signala .

Pomoćni materijal:

Primeri ispita iz prethodnih godina:

Stari materijali:

Pretraga