Način polaganja ispita
 
Predispitne obaveze.
Ovi bodovi mogu da se skupe samo u toku semestra, za vreme izvođenja nastave. Naknadno nije moguće ostvariti bodove iz predispitnih obaveza osim ukoliko se ne sluša ceo predmet ponovo. 
  • Test 1 - 10 bodova
  • Test 2 - 10 bodova
  • Laboratorijske (računarske) vežbe - 20 bodova
Ukupno - predispitne obaveze: 40 bodova
Predispitne obaveze važe 2 (dve) godine. 
 
Pravo na potpis.
Pravo na potpis imaju studenti koji ostvare 17 bodova iz predispitnih obaveza i to na sledeći način:
  • minimum 7 poena sa testova 
  • minimum 10 poena sa laboratorijskih vežbi 

Pismeni deo ispita.

Pismeni deo ispita se može polagati ili preko dva kolokvijuma organizovana tokom semestra, ili u ispitnom roku polaganjem zadataka koji obuhvataju zadatke iz celog gradiva (oba kolokvijuma).
  • Kolokvijum 1 - 20 bodova
  • Kolokvijum 2 - 10 bodova
  • Zadaci u ispitnom roku - 30 bodova

Ukupno - pismeni deo ispita: 30 bodova

Položeni kolokvijumi se važe do kraja školske godine u kojoj je student slušao ispit, nakon čega se poništavaju.

Ukoliko se ispit položi u ispitnom roku do kraja školske godine u kojoj je student slušao ispit, položeni zadaci važe do kraja školske godine.

Ukoliko student ne položi ispit do kraja školske godine u kojoj je slušao predmet, mora polagati ceo ispit u ispitnom roku (ne postoji mogućnost parcijalnog polaganja ispita). Položeni zadaci važe samo dva naredna ispitna roka.

Usmeni deo ispita

Studenti koji polože ispit preko kolokvijuma ili u ispitnom roku do kraja školske godine (u kojoj su slušali predmet), imaju pravo da izađu na usmeni bilo koji rok do kraja te školske godine.

Studenti koji ne polože ispit do kraja školske godine u kojoj su slušali ispit imaju prava da izađu na usmeni samo u naredna dva roka od trenutka kada polože zadatke.

 

Pretraga