Način polaganja ispita
 
Predispitne obaveze.
Ovi bodovi mogu da se skupe samo u toku semestra, za vreme izvođenja nastave. Naknadno nije moguće ostvariti bodove iz predispitnih obaveza, osim ukoliko se ne sluša ceo predmet ponovo. 
  • Test 1 - 10 bodova
  • Test 2 - 10 bodova
  • Laboratorijske (računarske) vežbe - 20 bodova
Ukupno - predispitne obaveze: 40 bodova
Predispitne obaveze smatraju se ispunjenim ukoliko student ostvari minimum 10 bodova iz testova i 10 bodova iz laboratorijskih vežbi.
Ispunjene predispitne obaveze važe 2 (dve) godine (3 semestra nakon završetka predavanja). 
 
Pravo na potpis.
Pravo na potpis imaju studenti koji ostvare 20 bodova iz predispitnih obaveza i to na sledeći način:
  • minimum 10 bodova na testovima 
  • minimum 10 bodova na laboratorijskim vežbama 

Pismeni deo ispita.

Pismeni deo ispita se može polagati ili preko dva kolokvijuma, ili u ispitnom roku polaganjem zadataka koji obuhvataju celo gradivo (oba kolokvijuma).
  • Kolokvijum 1 - 20 bodova (organizuje se u toku semestra)
  • Kolokvijum 2 - 10 bodova (organizuje se u prvom ispitnom roku nakon semestra u kom se predmet pohađa)

Ukupno - pismeni deo ispita: 30 bodova

Pismeni deo ispita smatra se položenim ukoliko student ostvari minimum 15 bodova i to na sledeći način:

  • minimum 10 bodova iz prvog dela gradiva (Kolokvijum 1)
  • minimium 5 bodova iz drugog dela gradiva (Kolokvijum 2)

Položeni pismeni deo ispita važi 2 (dve) godine (3 semestra nakon završetka predavanja).

Usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita nosi 30 bodova.

Pravo na izlazak na usmeni deo ispita imaju studenti koji su ispunili predispitne obaveze i položili pismeni deo ispita.

 

Pretraga