Slušanje predmeta ŠG 2022/2023

U skladu sa uvedenim merama usled pandemije COVID-19, strogo ograničenim brojem studenata po prostorijama, i strogoj evidenciji svih prisutni, važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:

1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma - na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"

2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima - samo prijavi ispit u roku u kom polaže

3. Student ima potpis, želi da sluša predmet na službi uplaćuje slušanje predmeta (prema našim saznanjima to je 50% cene po bodu)

4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta (100% cena po bodu)

 

Način polaganja ispita - posle školske 2016/2017. godine

Pismeni ispit (zadaci).

Pismeni ispit nosi 100 bodova.

Da bi se bodovi osvojeni na pismenom ispitu priznali, kandidat mora osvojiti minimalno 51 bod.

 

Teorija.

Teorijski deo ispita se polaže na usmenom delu ispita.

Student izvlači ispitno pitanje sa spiska ispitnih pitanja.

Usmeni ispit potvrđuje ocenu dobijenu na pismenom delu ispita i obavezan je.

 

Kolokvijumi i Testovi

U toku semestra organizovaće se računarski kolokvijum, koji menja pismeni deo ispita. Pored toga organizuje se  pisani kolokvijum, koji po sadržaju i načinu ocenjivanja odgovara pismenom ispitu. Kolovijumi se organizuju pred kraj semestra i svaki od kolokvijuma predstavlja mogućnost da se zameni polaganje pismenog dela ispita.

U toku semestra mogu se organizovati testovi za dodatne poene na predavanjima ili vežbama. Testovi nisu obavezni.

 

Važenje osvojenih bodova 

  • Bodovi osvojeni tokom izvođenja nastave važe do 30.09.2023.
  • Kandidat koji položi pismeni ispit, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, položeni deo ispita može poništiti. U tom slučaju, poništeni deo ispita mora polagati ponovo. Ukoliko pri ponovnom polaganju student osvoji manji broj bodova, tada mu se taj poslednje osvojeni broj bodova važi. Ukoliko student pri ponovnom polaganju padne, dati deo ispita mora polagati ponovo.

 

Uslovi za dobijanje potpisa

Student stiče pravo na potpis ukoliko nema više od dva izostanka sa računarskih vežbi.

 

ROK VAŽENJA

Položeni pismeni deo ispita preko kolokvijuma, važi do 30.09.2023. godine, uz uslov da možete na usmeni da izađete najviše 2 puta.

Položeni pismeni deo ispita u redovnom ispitnom terminu, važi 2 uzastopna roka.

 

Pravila za studente koji su nastavu slušali školske 2016/2017. godine

Pismeni ispit (zadaci).
Pismeni ispit nosi 80 bodova, a da bi se bodovi osvojeni na pismenom ispitu priznali, kandidat mora osvojiti minimalno 51% od maksimalnog broja bodova.
 
Teorija.
Teorijski deo ispita se polaže na usmenom delu ispita, koji je obavezan. Student izvlači dva ispitna pitanja sa spiska ispitnih pitanja.
Svako ispitno pitanje nosi 10 bodova.
 
Testovi
Bodovi osvojeni na testovima tokom izvođenja nastave u školskoj 2016/2017. godini važe do početka školske 2018/2019. godine (zaključno sa drugim septembarskim rokom 2018.)
 
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 51 bodova.
 
 
VAŽNO!
Kandidat koji položi pismeni ispit, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, položeni deo ispita može poništiti. U tom slučaju, poništeni deo ispita mora polagati ponovo. Ukoliko pri ponovnom polaganju student osvoji manji broj bodova, tada mu se taj poslednje osvojeni broj bodova važi. Ukoliko student pri ponovnom polaganju padne, dati deo ispita mora polagati ponovo.
 
Kandidatima koji su pismeni deo ispita položili preko kolokvijuma u školskoj 2016/2017. godini se poništava položen pismeni deo ispita sa početkom januarskog roka 2018. godine.
Kandidatima koji su pismeni deo ispita položili u rokovima pre januarskog ispitnog roka 2018. se položen pismeni deo ispita važi godinu dana. (Na primer: pismeni položen u aprilskom roku 2017. se poništava sa početkom aprilskog roka 2018. i sl.)
Za kandidate koji pismeni deo ispita polože nakon januarskog roka 2018. godine, pismeni će se važiti godinu dana uz dodatno pravilo: na usmeni deo ispita se može izaći najviše 2 puta (dva roka po izboru).
 

Pravila za studente koji su nastavu slušali pre školske 2016/2017. godine

Pismeni ispit (zadaci).
Pismeni ispit nosi 100 bodova, a da bi se bodovi osvojeni na pismenom ispitu priznali, kandidat mora osvojiti minimalno 51 bod.
 
Teorija.
Teorijski deo ispita se polaže na usmenom delu ispita, koji je obavezan. Student izvlači ispitna pitanja sa spiska ispitnih pitanja, i to:
  • 1 pitanje - studenti koji su na pismenom delu ispita osvojili 91 i više bodova
  • 2 pitanja - studenti koji su na pismenom delu ispita osvojili 71 - 90 bodova
  • 3 pitanja - studenti koji su na pismenom delu ispita osvojili 51 - 70 bodova

Svako ispitno pitanje nosi 10 bodova.

 
Testovi
Bodovi osvojeni na testovima tokom izvođenja nastave pre školske 2016/2017. godine se više NE VAŽE!
 
Ukupan broj bodova koje kandidat može osvojiti u toku školske godine je 100.
Ispit može položiti onaj kandidat koji je osvojio najmanje 51 bodova.
 
 
VAŽNO!
Kandidat koji položi pismeni ispit, a nije zadovoljan osvojenim brojem bodova, položeni deo ispita može poništiti. U tom slučaju, poništeni deo ispita mora polagati ponovo. Ukoliko pri ponovnom polaganju student osvoji manji broj bodova, tada mu se taj poslednje osvojeni broj bodova važi. Ukoliko student pri ponovnom polaganju padne, dati deo ispita mora polagati ponovo.
 
Kandidatima koji su pismeni deo ispita položili preko kolokvijuma pre školske 2016/2017. godini se položen pismeni deo ispita NE VAŽI!
Kandidatima koji su pismeni deo ispita položili u rokovima pre januarskog ispitnog roka 2018. se položen pismeni deo ispita važi godinu dana. (Na primer: pismeni položen u aprilskom roku 2017. se poništava sa početkom aprilskog roka 2018. i sl.)
Za kandidate koji pismeni deo ispita polože nakon januarskog roka 2018. godine, pismeni će se važiti godinu dana uz dodatno pravilo: na usmeni deo ispita se može izaći najviše 2 puta (dva roka po izboru).
 

Pretraga